28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Последна промяна: 16.01.2023 година
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ВЪВЕДЕНИЕ
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3. ДЕФИНИЦИИ
4. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
5. ДАННИ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
6. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
8. ЗАЯВКА
9. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
10. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
14. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
16. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
17. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
18. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Добре дошли в https://hotelzlatograd.com/ ("Уеб сайтът" или „Интернет
страницата“), който е собственост и се управлява от "ДУМБОВ И
ФАМИЛИЯ" ЕООД и е достъпен в цял свят.
1.2. Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте
навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за
ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно
преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да
се свържете с нас на: (+359) 896 88 40 87.
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
1.3. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в
настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб
сайт.
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят
отношенията между "ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД, регистрирано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 120591273, със
седалище и адрес на управление гр. Златоград, п.к. 4980,
ул. БЪЛГАРИЯ 90, телефон за контакти: (+359) 896 88 40 87, електронна
поща: hotel_flora@abv.bg и интернет страница: https://hotelzlatograd.com/,
наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта,
наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет
страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между
Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са
Политиката за защита на личните данни и Политиката относно
бисквитките.
2.2. Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за
първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко
посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране
използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб
сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие
с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно
предназначението му.
3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. По смисъла на настоящите Общи условия:
3.1.1. Доставчик е "ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД
3.1.2. Ползвател/и е/са:
посетителите на уеб сайта https://hotelzlatograd.com/;
лицето, което е заявило услуга от интернет страницата на
Доставчика;
3.1.3. Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр,
чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с
Доставчика.
3.2. Настоящите Общи условия предоставят информация на
Ползвателите относно:
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
Идентификацията на Доставчика;
Предмета на Общите условия;
Характеристиките на уеб сайта;
Начин за заявка на услуги;
Цени и начин на плащане;
Отказ от договора;
Форсмажорни обстоятелства;
Права и задължения на Ползвателите;
Права и задължения на Доставчика;
Обработване на лични данни;
Освобождаване от отговорност;
Връзки към сайтове на трети страни;
Права на интелектуална собственост;
Заключителни разпоредби.
4. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
4.1. Наименование на Доставчика: "ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД
4.2. Седалище и адрес на управление: гр. Златоград, п.к. 4980,
ул. БЪЛГАРИЯ № 90
4.3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: (+359) 896 88 40 87,
електронна поща: hotel_flora@abv.bg
4.4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
"ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ" ЕООД е търговско дружество, регистрирано
в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:
120591273. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.
5. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
5.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
5.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
6. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
6.1. Доставчикът е създал уеб сайта https://hotelzlatograd.com/, в който се
съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на
Ползвателите услуги.
6.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва
уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.
6.3. В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна
степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен
коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както
и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
7.1. Уеб сайтът представлява интернет страница за предоставяне на
хотелиерски и рестораньорски услуги. Той е създаден да информира
Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги и да бъде
осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да
поръча някоя/и от предлаганите на уеб сайта услуги.
7.2. Основните характеристики на предлаганите услуги са посочени
индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя услуга.
7.3. Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:
Информация относно Доставчика;
Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.
7.4. В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват
следните услуги, а именно:
да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
да осъществяват заявка на предлаганите от Доставчика услуги от
разстояние чрез интернет страницата на доставчика;
да публикуват отзиви относно предоставени услуги;
7.5. Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за
всяка една услуга предлагана в уеб сайта.
8. ЗАЯВКА
8.1. За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Заявки
в интернет страницата се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в
седмицата.
8.2. Ползвателите могат да заявят желана от тях услуга от интернет
страницата без регистриран потребителски профил.
8.3. За да направят заявка от интернет страницата, необходимо е
Ползвателите да натиснат бутона „Оферти“ от менюто на интернет
страницата, в дъното на отворената страница е поставен защитен
формуляр под „Направере резервация“. Ползвателите също имат
възможност да заявят услуга, като намерят защитения формуляр в дъното
на началната страница под „Направере резервация“, където Ползвателят
следва да въведе личното и фамилното си име, адрес на електронна поща
и телефонен номер. На следващо място, Ползвателят следва да въведе
детайли, относно услугата, като дата на пристигане и заминаване, вид
стая и брой гости. След като въведе нужната инфромация, Ползвателят
трябва да натисне върху бутона „Изпрати“. След като Ползвателят
натисне бутона „Изпрати“, Ползвателят ще бъде уведомен, че
съобщението е изпратено успешно.
8.4. Доставчикът потвърждава приемането на заявката чрез изпращане на
и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се
посочва, че заявката е приета. В потвържението изпратено по и-мейл се
съдържа информация за дата и час, в които е направена заявката,
поръчаната услуга, количество и цена. Изпратеното по и-мейл
потвърждение на заявка се счита за сключване на договор за заявяване
на услуга от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на
Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до
електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-
мейл не е достигнал до Ползвателя.
9. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
9.1. Цените на услугите предлагани в уебсайта на Доставчика са посочени
в български лева.
9.2. Плащанията на заявените услуги може да бъдат направени по един от
следните начини:
плащане по банков път по посочена банкова сметка на Доставчика;
плащане в брой или с карта на място;
При плащане с карта, в случай, че валутата на картата, с която е било
извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на
плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на
издателя на картата.
10. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
10.1. Съгласно чл.50, ал.1 от Закона за защита на потребителите
Ползвателят, който е Потребител съгласно чл.50 от Закона за защита на
потребителите има право да се откаже от договора в 14-дневен срок,
считано от датата на сключване на договора за услугата. Съгласно
разпоредбата на чл.57, т.12 от Закона за защита на потребителите,
разпоредбите на чл. 50 - 56 от Закона за защита на потребителите за
правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от
договора извън търговския обект не се прилагат за договори за
предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, ако
договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.
Предоставяните от Доставчика услуги по настаняване попадат в
хипотезата на чл.57, т.12 от Закона за защита на потребителите,
следователно Ползвателят няма право да упражни правото си на отказ за
резервациите, за които се е регистрирал. Въпреки това, Доставчикът
предоставя право на Ползвателя да се откаже от заявената от него услуга
в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, но не по-
късно от деня преди датата, на която следва да се извърши
предоставянето на услугата случая, датата на настаняване). В случай,
че Ползвателят се откаже от заявената услуга, последният следва да
уведоми в посочения в предходното изречение срок Доставчика за това на
hotel_flora@abv.bg или на (+359) 896 88 40 87.
10.2 Ползвателят няма право да се откаже от заявената услуга, ако
нейното предоставяне е започнало или услугата е предоставена напълно
и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на
Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби
правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
Доставчика. За избягване на всякакво съмнение, с потвърждаване, че
Ползвателят приема настоящите Общи условия, Ползвателят предоставя
на Доставчика съгласие и потвърждение от негова страна, че е наясно, че
ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло
от Доставчика или след като изпълнението на услугата е започнало.
11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или
частично неизпълнение, ако то се дължи на “непреодолима сила”
(форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира
обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след
сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от
волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия,
природни бедствия бури, проливни дъждове, наводнения, градушки,
земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни
стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и
др.
12. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
12.1. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите
функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи
условия.
12.2. Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
12.3. Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на
настоящия уеб сайт.
12.4. Ползвателят има право да публикува отзиви относно предоставените
услуги, както и да предоставените услуги.
12.5. Ползвателят няма право да публикува съдържание, което нарушава
права на интелектуалната собственост на Доставчика или трети лица.
12.6. Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да
е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително,
злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.
12.7. Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в
нарушение на законовите разпоредби.
12.8. Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира,
създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
12.9. Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и
да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална
цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология,
които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
12.10. Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира
по друг начин компютърни вируси или други подобни.
12.11. Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната
или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите,
предлагани на уеб сайта.
12.12. Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на
уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
12.13. Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или
сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи
за предоставяне на услугите.
12.14. Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен
достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани
и собственост на Доставчика.
12.15. Ползвателят няма право да използва търговската марка на
Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия
във връзка с използването на уеб сайта.
12.16. Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter”
или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.
13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
13.1. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта
по
своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност
за това.
13.2. Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя,
разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.
13.3. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в
описанието и цените на предлаганите услуги в уебсайта.
13.4. Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.
13.5. Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати
предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или
съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
14.1. Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като
прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита
неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички
необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно
обработване посредством прилагане на технически и организационни
мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със
съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита,
което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на
естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна
информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите
на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните
данни, а също така и останалата информация в изпълнение на
изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в
Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на
Доставчика.
15. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
15.1. Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че
уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко
време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът
ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
15.2. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или
неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа
информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява
на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва
поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел
добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да
извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без
предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт
и информацията от този уеб сайт.
15.3. Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за
Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности.
Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни
последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при
хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо
устройство на Ползвателя.
15.4. Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от
Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не
носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена
невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
15.5. Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на
потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или
проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на
настоящия уеб сайт.
15.6. Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб
сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.
15.7. Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо
качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа
относно вида и качеството на услугите. Въпреки това, е напълно възможно
да има разминаване между действителните цветове и тези показани на
монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и
компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му
възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните
на монитора цветове отговарят на действителните.
16. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
16.1. Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за
обслужване на Ползвателите и техните интереси.
16.2. Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове
относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно
европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се
намира на следната интернет страница, а именно:
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show
&lng=BG.
16.3. С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери
решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се
стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между
Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на
добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.
16.4. В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само
независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове,
които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по
отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.
16.5. Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните
комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни
комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.
17. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
17.1. Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници,
поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook”
бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни
чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е
отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на
използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за
съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието
на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.
18. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ПОЛЗВАНЕ
18.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички
публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски
марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение
на снимки, които са предоставени на Доставчика за целите на
представянето на услугите, е изключителна собственост на Доставчика.
Снимките, които са предоставени на Доставчика за целите на
представянето на услугите са изключителна собственост на лицата, с
които Доставчикът е сключил съответните договори. Използване на
търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на
законодателството.
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
18.2. Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от
Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното
използване на уеб сайта, навсякъде по света.
18.3. Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея
първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било
форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване,
възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно
забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на
съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като
последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от
Ползвателя вреди.
18.4. Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не
трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно
предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
18.5. Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от
него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие
на Доставчика.
18.6. Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща
се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база
данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за
нарушение.
18.7. Ползвател, който публикува отзиви относно предоставени услуги и
оценява предоставени услуги в рамките на уеб сайта предоставя на
Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в
паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и
разпространение в Интернет на тези коментари и оценки от Ползвателя
на територията на целия свят.
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
19.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя
се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени,
ако са изпратени писмено.
19.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на
настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите
условия като цяло.
28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria
k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com
19.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се
прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
19.4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт
paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe.
При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно
европейската платформа за онлайн решаване на спорове
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show
&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на
потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за
алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.
19.5. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва
настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи,
променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова
дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на
публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате
тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.
Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи
условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
19.6. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи
условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на
hotel_flora@abv.bg или на (+359) 896 88 40 87.